Op woensdag 10 april 2019 is er een nieuw digitaal onderzoekscahier met relevant onderzoek naar arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier helpt beleidsmakers gebruik te maken van beschikbare kennis op dit terrein.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de arbeidsparticipatie van jongeren die niet langer in de Wajong terecht kunnen. Om gemeentelijke beleidsmakers te helpen bij het maken van beleid voor deze ‘nieuwe’ doelgroep is een digitaal onderzoekscahier gemaakt.

Relevante onderzoeken

In het cahier zijn relevante onderzoeken gebundeld die sinds 2015 gedaan zijn en direct aansluiten bij de uitvoeringspraktijk van gemeenten. De onderzoekers hebben per onderzoek een toelichting geschreven met een duiding van het onderzoek.

Het onderzoekscahier is een initiatief van de Vrije Universiteit, het Verwey-Jonker Instituut en Divosa. Het cahier wordt ieder jaar in december aangevuld met recent onderzoek.

Meer informatie

  • Raadpleeg het onderzoekscahier.
  • Betrokken organisaties zijn: Berenschot, Centerdata, De Beleidsonderzoekers, Inspectie SZW, Panteia, Regioplan, SBCM, SEO, Verwey-Jonker Instituut, Vrije Universiteit en Divosa.