Het programma ‘Vakkundig aan het werk 2’, uitgevoerd door ZonMW, stelt op 1 maart 2022 de tweede subsidieoproep open voor onderzoek naar het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking. De subsidieoproep richt zich op praktijkgerichte projecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten en UWV verantwoordelijk voor de arbeidsintegratie van mensen met een structurele functionele beperking. Kennis over de begeleiding  van deze doelgroep wordt nog onvoldoende vertaald naar de uitvoeringspraktijk. Hierdoor blijft de participatie van de doelgroep achter. Het doel van de kennisoproep is om kennis op te leveren voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor deze doelgroep te verbeteren.

Wie kan aanvragen?

Lokale of landelijke praktijkvertegenwoordigers (gemeenten, (beroeps)organisaties, maatschappelijke organisaties, UWV, werkgeversservicepunt en gecontracteerde private partijen), werkgevers, werkgeversorganisaties, cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen een projectidee indienen in samenwerking met een onderzoeksinstelling, die als hoofdaanvrager optreedt.

Subsidieaanvraag Indienen

De indieningsprocedure bestaat uit twee fasen: projectideeën en volledig uitgewerkte subsidieaanvragen. De subsidieoproep komt 1 maart online op de website van ZonMW. De voorlopige deadline voor het indienen van projectideeën is 17 mei 2022.

Over het programma ‘Vakkundig aan het werk 2’

Het programma Vakkundig aan het werk 2 bouwt voort op het eerder programma Vakkundig aan het werk. In dit eerste programma ging veel aandacht naar het ontwikkelen van evidence based kennis. In het vervolgprogramma ligt de nadruk meer op kennisbundeling- en ontsluiting, zodat een verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur kan plaatsvinden.

Lees meer over de subsidieoproep op de website van ZonMW. Of neem contact op met Anne Ballering via vakkundigahwerk@zonmw.nl