Samenwerking tussen mbo-scholen en sociale werkbedrijven bij diplomagerichte mbo-opleidingen biedt jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie extra kansen om een reguliere baan te vinden. De publicatie ‘Via het sociaal werkbedrijf naar een mbo-diploma’ laat aan de hand van vier voorbeelden zien hoe die samenwerking er in de praktijk uitziet. De lessen uit de praktijkvoorbeelden zijn vertaald naar een stappenplan, een businesscase en een digitale rekentool.

Een passende opleidingsroute

Sinds de invoering van de Participatiewet worden er voor schoolverlaters met een kwetsbare positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt aangepaste routes ontwikkeld voor leren en werken. Een van die routes is een diplomagerichte mbo-opleiding waarbij een zo groot mogelijk deel van de opleiding op de werkvloer van een sociaal werkbedrijf plaatsvindt. En waar mogelijk op de werkvloer van bedrijven uit het netwerk van het sociaal werkbedrijf.

Samenwerking mbo en SW-bedrijven

Deze route is gericht op jongeren die beter tot hun recht komen in een meer beschutte leeromgeving met gespecialiseerde begeleiding. Door zoveel mogelijk onderwijs op de werkvloer aan te bieden, blijkt het mogelijk dat zij een landelijk erkend mbo-diploma halen op niveau 1 of 2. Voor deze opleidingsroute werken docenten van het mbo en praktijkbegeleiders van het SW-bedrijf intensief samen op en rond de werkvloer.

Inhoud publicatie

In de publicatie ‘Via het sociaal werkbedrijf naar een mbo-diploma’ hebben SBCM en Cedris de aanpak en lessen uit de praktijk in kaart gebracht als inspiratie en handreiking voor mbo-scholen, leerwerkbedrijven, gemeenten en werkgevers. De publicatie behandelt aan de hand van vier praktijkvoorbeelden:

  • de doelstellingen van de verschillende partijen;
  • de keuzes voor varianten van bol- en bbl-opleidingen;
  • het beleggen van het werkgeverschap;
  • de samenwerking en rolverdeling tussen mbo, SW en gemeenten;
  • financiële aspecten.

Download de publicatie

Rol gemeenten in samenwerking MBO en SW-bedrijven

In een artikel in Sociaal Bestek wordt ingegaan op de rol en het belang van gemeenten om de samenwerking tussen mbo en SW-bedrijven mogelijk te maken.

Stappenplan en rekentool

Voor mbo-scholen, sociale werkbedrijven en gemeenten die aan de slag willen met diplomagerichte opleidingen via leren op de werkvloer, is er een stappenplan. Aan de hand van de vier stappen uit het fasemodel implementatie wordt duidelijk wat nodig is om deze opleidingsroute vorm te geven, vanaf het eerste initiatief tot implementatie.

Bekijk het stappenplan

Bij de publicatie hoort ook een digitale rekentool om de kosten inzichtelijk te maken. In de rekentool zijn vier businesscases onderscheiden.

Download hier de rekentool