Gemeenten zijn verplicht om beschut werk in te zetten, maar over de nut en noodzaak blijven de meningen verschillen. Cedris en SBCM hebben daarom de maatschappelijke kosten én baten van beschut werk in kaart gebracht. Hierin zijn de belangrijkste kosten en baten van inzet van beschut werk voor een individu, de gemeente en de hele maatschappij inzichtelijk gemaakt.

Doel en doelgroep

Het doel van de analyse is om alle betrokken partijen bij beschut werk, met name gemeenten, te informeren en de discussie te voeden met objectieve informatie. Hierdoor krijgen zij een beter inzicht in de gevallen waarin beschut werk toegevoegde waarde heeft. Ook wordt duidelijk wanneer beschut werk meer oplevert dan andere participatie-instrumenten, zoals dagbesteding of (tijdelijk) werk met behoud van een uitkering.

Inhoud

Uit de analyse blijkt dat beschut werk een positieve invloed heeft op de zelfwaardering, eigenwaarde, gezondheid en welzijn van de medewerker. Ook verkleint beschut werk de kans op schulden en leidt het tot een daling van criminaliteit en overlast. Deze voordelen verschillen wel sterk van persoon tot persoon. Hoewel een beschutte werkplek de gemeente geld kost (zowel uitvoeringskosten als voor begeleiding en werkplekaanpassingen), bespaart het de gemeente een uitkering.

Meer informatie

Lees de samenvatting en het advies van de Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk.

Of lees het volledige rapport Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk.