De Vrije Universiteit en Divosa hebben een digitaal onderzoekscahier samengesteld met relevant onderzoek naar arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier helpt beleidsmakers gebruik te maken van beschikbare kennis op dit terrein. Het cahier wordt jaarlijks aangevuld.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de arbeidsparticipatie van jongeren die niet langer in de Wajong terecht kunnen. Om gemeentelijke beleidsmakers te helpen bij het maken van beleid voor deze ‘nieuwe’ doelgroep is een digitaal onderzoekscahier gemaakt.

Relevante onderzoeken

In het cahier zijn relevante onderzoeken gebundeld die sinds 2015 zijn uitgevoerd en direct aansluiten bij de uitvoeringspraktijk van gemeenten. De onderzoekers hebben per onderzoek een toelichting geschreven met een duiding van het onderzoek.

Het onderzoekscahier is een initiatief van de Vrije Universiteit en Divosa. Het cahier wordt ieder jaar in december aangevuld met recent onderzoek.

Meer informatie

  • Raadpleeg het onderzoekscahier
  • Betrokken organisaties zijn: Berenschot, Centerdata, De Beleidsonderzoekers, Inspectie SZW, Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid, Panteia, Regioplan,  SEO, Verwey-Jonker Instituut, Vrije Universiteit en Divosa.