Op 18 september ging de transitiearena arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams van start. Er was een ronde tafelgesprek over nut en noodzaak van samenwerking tussen (sociale) wijkteams en sociale werkbedrijven.

Meer samenwerking sociaal domein en werk- en inkomensdomein

Circa 20 mensen namen deel aan de eerste bijeenkomst van de transitiearena. Zij kwamen vanuit gemeente, sociale werkbedrijven en sociale (wijk)teams uit verschillende arbeidsmarktregio’s. De deelnemers gaven aan dat ze behoefte hebben aan (meer) samenwerking tussen het sociale domein en het werk- en inkomensdomein.

‘Werk is de beste zorg’, stelde een van de deelnemers. Het geeft mensen, naast maatschappelijke betrokkenheid, ook structuur, zelfvertrouwen en inkomen. In de praktijk wordt werk echter vaak niet gezien als deel van zorg in de brede zin. Zo blijkt uit onderzoek dat in wijkteams steeds minder expertise op het gebied van arbeidsparticipatie is belegd.

Uitwisselen praktijkvoorbeelden

Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende voorbeelden aan bod. Een sociaal werkbedrijf zette bijvoorbeeld een pilot op om mensen van dagbesteding naar beschut werk te begeleiden. Zij vroegen zich af hoe je wijkteams kunt betrekken bij deze pilot. De wijkteams hebben zowel zicht op mensen die in aanmerking komen voor dit traject als op de ondersteuning die mensen nodig hebben naast de begeleiding op het werk.

De transitiearena

De transitiearena is een methodiek waarbij je gezamenlijk aan de slag gaat met beweegredenen voor verandering en hoe je die kunt vertalen naar concrete stappen voor de lokale praktijk. Vraagstukken waar we ons in deze transitiearena onder andere mee bezighouden zijn:

  • Hoe kun je ervoor zorgen dat er voldoende vertrouwen ontstaat dat iemand die je intensief hebt begeleid via het sociaal team ook een passende werkplek krijgt?
  • Wat voor effect hebben verschillende onderliggende waarden op de samenwerking? Kunnen verschillende waarden elkaar versterken?
  • Kun je werk en zorg vanaf het begin van het traject samen aanpakken?
  • Hoe realiseren we een integrale benadering?

Meer informatie

Wil je meer informatie over de transitiearena’s neem dan contact op met een van onderstaande personen:

Margreet Mook, Cedris
T: 06 12 64 71 24
E: mmook@cedris.nl

Bruno Fermin, SBCM
T: 06 12 78 67 01
E: b.fermin@caop.nl

Marjet van Houten, Movisie
T: 06 24 81 10 85
E: m.vanhouten@movisie.nl

Martin van de Lustgraaf, Movisie
T: 06 55 44 05 15
E: m.vandelustgraaf@movisie.nl