UWV voert vanaf 1 maart 2020 een pilot uit met een generieke voorziening. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen om aanpassingen in de werkomgeving te doen. Hiermee kunnen zij subsidie ontvangen voor grotere aanpassingen, bijvoorbeeld met slimme technologie, die nodig zijn om meerdere mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden.

Pilot

Uit de pilots van de Coalitie voor Technologie en Inclusie en de Kennisalliantie Inclusie en Technologie blijkt dat werkgevers soms flinke investeringen moeten doen om werk geschikt te maken voor meerdere werknemers met een arbeidsbeperking. Om dit te stimuleren en te ondersteunen, voert het kabinet dit jaar een proef uit met een generieke werkgeversvoorziening. Deze proef wordt uitgevoerd en geëvalueerd door UWV. Bedrijven die subsidie krijgen zijn verplicht mee te werken aan deze evaluatie via een bedrijfsbezoek en interviews.

Waarvoor kan een bedrijf subsidie aanvragen?

  • Voor niet-meeneembare voorzieningen, zoals inzet van slimme technologie in een werkproces om werk aan te passen voor één of meerdere personen met een arbeidsbeperking.
  • Niet voor een meeneembare voorziening, zoals een brailleleesregel. Deze moet een werknemer zelf aanvragen.

Tot wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidieperiode loopt van 1 maart t/m 31 december 2020.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet minimaal voor één specifieke werknemer worden gedaan.
  • In het plan van aanpak voor drie jaar staat op welke wijze het bedrijf de plek(ken) gaat invullen en met wie. De eerste persoon moet bekend zijn en moet een dienstverband hebben voor minimaal zes maanden. In het plan staat hoe de bezetting van die plek(ken) wordt opgevolgd gedurende drie jaar. Het plan is de basis voor de subsidieverstrekking en het niet nakomen daarvan is reden tot terugvordering.
  • Vanwege het bestaande wettelijke kader moet het een werknemer betreffen waarbij UWV een arbeidsbeperking (structureel functionele beperking) heeft vastgesteld. Het gaat dus om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, zoals de Wajong en WGA.
  • De subsidie mag niet worden aangevraagd voor een Wsw-werknemer, omdat die al subsidie krijgt. Een SW-bedrijf kan dus alleen subsidie aanvragen voor aanpassingen voor werknemer(s) waarvan UWV de arbeidsbeperking heeft vastgesteld. Voor de volgende plaatsingen op de plek die met subsidie is aangepast, geldt die beperking niet en kunnen ook personen uit de gemeentelijke doelgroep aan de slag.
  • Voor alle voorwaarden en het protocol, zie de website van UWV.

Maximale subsidie

  • Het gaat om een voorziening die in principe voor meerdere werknemers kan worden aangevraagd. De voorziening moet minimaal € 22.689 kosten en maximaal € 1.000.000. Deze bedragen zijn inclusief btw. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Bij het beoordelen van het aangevraagde subsidiebedrag toetst UWV ook de proportionaliteit van de gevraagde investering.
  • Het kabinet heeft in totaal € 8.000.000 voor deze pilot beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Op de website van UWV vind je meer informatie over de aanvraagprocedure. In de kamerbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de generieke voorziening vind je meer achtergrondinformatie.