Onlangs is KBA Nijmegen in opdracht van SBCM gestart met een onderzoek naar de stand van zaken van praktijkleren met de praktijkverklaring in 35 arbeidsmarktregio’s. Na de publicatie van een onderzoek uit het voorjaar 2021 is er geen goed zicht meer op de implementatie van praktijkleren met de praktijkverklaring. Dit is een belangrijk instrument voor de doelgroep werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Aanleiding

Medio 2021 is door de ministeries OCW en SZW besloten om praktijkleren met praktijkverklaring landelijk in te voeren. Dit wordt verder niet gemonitord waardoor er weinig zicht is op de implementatie en het gebruik van deze aanpak in de arbeidsmarktregio’s. De meeste pilots die vanaf 2018 hebben plaatsgevonden, zijn gestart met een klein aantal deelnemers en met deelnemers die al bekend waren in bestaande trajecten en voorzieningen. Dit is genoeg reden voor SBCM om in afstemming met de Programmaraad een onderzoek naar de stand van zaken uit te voeren.

Aanpak

De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  • In kaart brengen wat de stand van zaken is van praktijkleren per arbeidsmarktregio (landkaart).
  • Inzicht krijgen in succesfactoren en wat gedaan kan worden om de aanpak op te schalen en/of het resultaat (betere kansen op arbeidsparticipatie voor kwetsbare doelgroep).
  • Aanbevelingen formuleren voor vervolgstappen bij de verdere implementatie van praktijkleren met de praktijkverklaring in arbeidsmarktregio’s waar dit nog niet goed loopt.

De insteek is om meerdere samenwerkende partijen in een arbeidsmarktregio te bevragen, zodat een eenzijdig beeld wordt voorkomen.

Resultaat

De resultaten van het onderzoek verschijnen naar verwachting eind 2022. Deze worden dan ook gedeeld in een themabijeenkomst praktijkleren met de praktijkverklaring.