Beschut werk is een instrument in de Participatiewet voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Om te kunnen werken hebben ze meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig, dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Toch lukt het gemeenten soms om beschut werk bij reguliere werkgevers te organiseren. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid onderzoekt daarom wat voor werkgevers dat zijn, hoe het in zijn werk gaat en wat het hen oplevert.

Aanleiding en doel van het onderzoek

Uit de evaluatie beschut werk van de Inspectie SZW (2019) blijkt dat de meeste nieuwe beschut werkplekken worden gerealiseerd bij sociale werkbedrijven. Toch lukt het gemeenten soms om beschut werk bij reguliere werkgevers te organiseren. Vanuit het oogpunt van vernieuwing en het behouden van perspectief op regulier werk is het interessant om hier meer zicht op te krijgen. Het doel van dit onderzoek is om andere gemeenten en werkbedrijven te inspireren en te voeden met praktische kennis.

Vragen van het onderzoek

In opdracht van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gaan de Beleidsonderzoekers bij circa acht gemeenten het volgende onderzoeken:

  • Vanuit welke visie organiseren gemeenten beschut werk bij reguliere werkgevers?
  • Bij wat voor soort werkgevers lukt dit?
  • Hoe pakken de gemeenten het aan? Bijvoorbeeld via social return.
  • Hoe borgen de gemeenten de noodzakelijke aanpassingen, begeleiding en arbeidsomstandigheden?
  • Draagt beschut werk bij reguliere werkgevers bij aan een meer divers werkaanbod en vergroot het de kans op doorstroom naar regulier werk?
  • Wat betekent het voor de geplaatste werknemer zelf?
  • Wat is de meerwaarde en wat zijn de succes- en faalfactoren die voor andere gemeenten en werkbedrijven van belang zijn?

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt begeleid door Divosa, Cedris, SZW, ISZW, de Programmaraad en FNV. De verwachting is dat het onderzoek in het voorjaar van 2022 wordt afgerond. De uitkomsten worden breed gedeeld. Heb je nu al vragen of mooie voorbeelden? Neem dan contact op met SBCM via info.sbcm@caop.nl

Magazine ‘In verbinding. Vormgeven aan beschut werk’

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt (Divosa, VNG, UWV en Cedris) heeft het magazine ‘In verbinding. Vormgeven aan beschut werk’ gelanceerd. Dit magazine biedt handvatten en inspiratie aan alle professionals die zich bezighouden met beschut werk. In het novembernummer van het magazine wordt ook aandacht besteedt aan de start van het onderzoek beschut werk bij reguliere werkgevers.