Praktijkleren met de praktijkverklaring is een laagdrempelige vorm van vakgerichte scholing waar deelnemers in de praktijk leren om werkprocessen te beheersen. De doelgroep van deze vorm van scholing bestaat in principe uit werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Evaluatie

Uit de evaluatie van de pilots praktijkleren uit maart 2021 blijkt dat de meeste regionale pilots zijn gestart met de intentie om het praktijkleren voor een brede doelgroep van zowel werkzoekenden als werkenden in te zetten. Om te onderzoeken hoe dat in de praktijk verloopt, heeft SBCM, na overleg met Cedris en de Programmaraad, onderzoeksbureau KBA Nijmegen opdrachtgegeven in kaart te brengen wat de stand van zaken is van praktijkleren met praktijkverklaring bij sociale ontwikkelbedrijven, per arbeidsmarktregio.
Daarbij wordt gekeken naar wat goed werkt, wat beter kan, hoe de inclusieve adviesfunctie wordt vormgegeven en wat de succesfactoren zijn. Verder worden aanbevelingen geformuleerd voor de verdere implementatie van praktijkleren met de praktijkverklaring bij sociale ontwikkelbedrijven in arbeidsmarktregio’s waar dit nog niet goed loopt of het nog beter kan. Specifieke aandacht wordt besteed aan leerlingen uit het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de samenwerking met deze scholen.

Kom naar de bijeenkomst op 15 december

Wil je ook op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken van praktijkleren met de praktijkverklaring en welke verbeterkansen er zijn? Kom dan naar de bijeenkomst “Praktijkleren met praktijkverklaring bij ontwikkelbedrijven” op 15 december 2022, om 13:30 uur in Utrecht. Vanaf 13:00 uur is er een inlooplunch.

Meld je aan!