Bij de inzet van voorzieningen voor mensen met een zintuigelijke beperking spelen van tijd tot tijd knelpunten. Het gaat bijvoorbeeld over de inzet van doventolken op het werk. In 2019 vroeg de Tweede Kamer via de motie Kerstens (PVDA) aan de regering om de knelpunten en oplossingen daarvoor in kaart te brengen. De bewindslieden van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorzagen de Kamer onlangs van een update:

  • Er wordt overleg gevoerd over het harmoniseren van de regelingen in het werk-, leef- en onderwijsdomein;
  • De bestaande, gecentraliseerde tolkvoorziening in het werkdomein loopt via UWV. In het verlengde hiervan wordt op termijn geregeld dat UWV ook de aanvragen gaat doen voor technische voorzieningen voor blinden en slechtzienden;
  • Er komen meer maatwerkmogelijkheden; UWV krijgt meer ruimte om bij een verzoek tot structureel meer tolkuren in het werkdomein, maatwerk te kunnen bieden.

Tolken voor de Wsw-doelgroep

Het kabinet reageert op de wens dat gebarentaligen in SW-bedrijven recht krijgen op een tolk vanuit de bestaande UWV-tolkvoorziening. Soms zijn er klachten dat zij afhankelijk zijn van wat hun gemeente of SW-bedrijf daarin biedt. Hierover is bijvoorbeeld in de nazomer van 2020 de Motie Van Dijk (SP) ingediend.

Staatssecretaris Van ’t Wout geeft aan dat hij deze situatie niet gaat aanpassen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van passend werk. Inclusief het daarbij zonodig aanbieden van een tolkvoorziening. De Rijksbijdrage voor de Wsw houdt rekening met de kosten van het verstrekken van deze en andere werkaanpassingen en voorzieningen, zo stelt Van ‘t Wout.

Hoewel de staatssecretaris geen concrete voorbeelden hiervan heeft ontvangen, benadrukt hij dat waar een Wsw-medewerker een tolk wordt onthouden, de gemeente hierop moet worden aangesproken. Het is belangrijk dat gemeenten – ook budgettair – voldoende ruimte hebben om het nodige maatwerk te verstrekken. Ook mensen met zintuiglijke beperkingen mogen niet onnodig worden beperkt om naar vermogen te participeren.

Kenniskring jobcoaching

Inzet van een doventolk valt in de categorie overige WMO-voorzieningen/individuele voorziening. De aanvraag (wie doet de aanvraag?) en inzet van maatwerkvoorzieningen (via UWV) is soms een thema bij de kenniskring jobcoaching. Zo ook op 26 maart en 19 november 2019. Lees de verslagen van deze bijeenkomsten: