Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken elke dag een veelvoud aan beslissingen die grote impact hebben op klant, arbeidsparticipatie en financiën. Het onderzoek ‘Afwegingen bij re-integratie en jobcoaching’,  laat zien hoe professionals deze afwegingen maken en welke factoren daarbij een rol spelen. Het onderzoek is gefinancierd door UWV en vormt een basis bij een eventuele ontwikkeling van een gezamenlijk afwegingskader.

Complex web aan factoren

Het onderzoek door Panteia, ZINZIZ en Muzus laat zien dat bij deze beslissingen veel factoren een rol spelen en worden meegewogen. De kenmerken van de klant (zoals mogelijkheden en motivatie van de klant) en van de professional zelf (zoals rolopvatting en vaardigheden) spelen de belangrijkste rol. Maar wet- en regelgeving, lokaal beleid, organisatiekenmerken (zoals professionele regelruimte) en arbeidsmarkt spelen ook een rol. Het afwegingskader is dan ook niet simpel vast te leggen in een stroomschema.

De meerwaarde van vertragen

Professionals vertrouwen bij hun afwegingen op hun intuïtie en maken hun afwegingen vaak in een ‘split second’. Om inzichtelijk te maken wat er komt kijken bij het maken van deze afwegingen, is in het onderzoek dit afwegingsproces in stappen opgeknipt. Dit ‘vertragen van het proces’ blijkt professionals te helpen bij het reflecteren op hun afwegingen en voedt hun vakmanschap. Een belangrijk advies uit het onderzoek is dan ook om professionals daarbij te blijven ondersteunen.

Het belang van communicatie

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat klanten niet altijd doorhebben welke invloed zij (kunnen) hebben op de afwegingen van de professionals. Communicatie van de professional over hun afwegingen is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Om cruciale en betrouwbare input te verzamelen en op basis van gezamenlijke besluitvorming passende beslissingen te nemen en draagvlak te borgen bij de klant.

Rol van managers

Dit vraagt dus van de professionals. Zij moeten zichzelf binnen dat complexe web van factoren continu op scherp zetten en professionele intuïtie verbinden met methodisch handelen. Het is dan ook belangrijk om hen hierbij te ondersteunen, bijvoorbeeld met intervisie. Daar is ook een rol weggelegd voor hun managers: door meer focus te leggen op het voeren van gesprekken over het proces van afwegingen in plaats van de juistheid van de beslissing te beoordelen.

De complexiteit is een gegeven, die moet je ook niet willen platslaan. De uitdaging zit nu in de praktijk ondersteunen handen en voeten te geven aan deze complexiteit

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Bij diverse organisaties werken professionals die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden. Onder leiding van UWV wordt er een rondetafelgesprek georganiseerd om te kijken hoe gezamenlijk opvolging gegeven kan worden aan de uitkomsten van het onderzoek. Verder zal besproken worden hoe organisaties de resultaten het beste onder de aandacht kunnen brengen van managers en professionals, zodat zij er daadwerkelijk samen over in gesprek gaan. Mogelijk kan het onderzoek daarnaast betrokken worden bij opleidingsmodules van arbeidsdeskundigen, zodat er in een vroeg stadium meer aandacht komt voor reflectie op genomen beslissingen. Naast een gezamenlijke aanpak gaan partijen ook individueel met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert op dinsdag 25 januari 2022 een kenniskring jobcoaching over het onderzoek.

Waar kunt u de resultaten van het onderzoek nalezen?

Het onderzoek heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport Afwegingen bij re-integratie en jobcoaching met een beschrijving van de aanpak, de resultaten en conclusies en adviezen. Voor de professionals en hun managers is er een infographic over het onderzoek, een vlog over het onderzoek en een samenvatting van het onderzoek. Ook is er een discussiekaartenset die managers en trainers kunnen gebruiken om met professionals een goed gesprek te voeren en samen te reflecteren op de afwegingen die zij maken. Deze discussiekaartenset kun je kosteloos aanvragen.

Meer weten of discussiekaarten aanvragen?

Neem dan contact op met Femke Bennenbroek (femke@zinziz.nl, 06-34028906).