Wendbare SW-organisaties stemmen hun meerwaarde zo optimaal mogelijk af op de kansen en uitdagingen van de regionale arbeidsmarkt. Want wendbare organisaties zijn in staat om effectief om te gaan met de vele veranderingen die op hen afkomen. Maar hoe word je een wendbare organisatie en hoe versterk je je veranderkracht? In het leertraject scenariodenken verkennen de deelnemers met behulp van de scenariomethode op een praktische manier trends en onzekerheden. Deze methode kun je gebruiken om een breed gedragen strategische visie te ontwikkelen of als hulpmiddel om met onzekerheid in beleid om te gaan.

Het Kenniscentrum heeft het leertraject scenariodenken opgezet in samenwerking met De Ruijter Strategie. Voor de zomer zijn met alle deelnemende organisaties online intakegesprekken gevoerd. In deze gesprekken zijn de strategische vraagstukken verkend. Ook is een omgevingsverkenning uitgevoerd naar richtinggevende ontwikkelingen die relevant zijn voor alle SW-bedrijven.

Wat is een scenario?

  • Een scenario is een verhaal dat een mogelijke toekomst beschrijft;
  • Scenario’s zijn als weersomstandigheden: je kunt ze niet kiezen, maar je er wel op voorbereiden;
  • Scenario’s beschrijven de dynamiek in de buitenwereld;
  • Scenario’s zijn een instrument. Het bouwen en gebruiken van scenario’s helpt mensen zich de toekomst voor te stellen en zo voortijdig kansen en uitdagingen te zien.

Ook wanneer een organisatie duidelijk zicht heeft op wat er in de buitenwereld gebeurt, is het vaak lastig om hier gestructureerd mee om te gaan. Bovendien zegt deze informatie nog niets over wat er in de toekomst op het pad van de organisatie zou kunnen komen. Het ontwikkelen van een aantal uiteenlopende toekomstscenario’s is geen doel op zich; een set scenario’s biedt immers nog geen concrete plannen. Scenario’s zijn een hulpmiddel om informatie te structureren en betekenis te geven, zodat mensen in de organisatie beter doordachte beslissingen kunnen nemen. Scenario’s geven bijvoorbeeld beter zicht op toekomstige risico’s en kansen.

Online startbijeenkomst

Tijdens de gezamenlijke startbijeenkomst op 22 september is op hoofdlijnen de trendverkenning gepresenteerd. De deelnemers hebben nader kennis met elkaar gemaakt en de vier leergroepen zijn aan de eerste verkennende opdracht begonnen. Het doel van deze opdracht is vooral om meer inzicht in elkaars organisaties en vraagstukken te krijgen. Ten slotte zijn er procesafspraken gemaakt en is er een stappenplan opgesteld om binnen de eigen organisaties en leergroepen aan de slag te gaan.

De omgeving verkennen en leren van en met elkaar

De vier leergroepen gaan de komende weken zelf aan de slag en ontmoeten elkaar in twee (online) bijeenkomsten. Ze hebben de opdracht om een eigen omgevingsverkenning te maken met daarin:

  • Relevante factoren in je context.
  • Visies en denkbeelden over de toekomst op middellange termijn van belangrijke actoren.
  • Maak een set scenario’s voor 2025.
  • Betrek je buitenwereld in het proces om hiertoe te komen.
  • Breng sleutelmedewerkers met sleutelfiguren van buiten de organisatie in gesprek over de toekomst op middellange termijn.

Tijdens de eerste fase van het traject krijgen de deelnemers ondersteuning van De Ruijter Strategie. De eerste resultaten presenteren de deelnemers binnen de eigen organisaties en krijgen daarbij feedback binnen de eigen leergroep. Zo wisselen ze onderling ervaringen uit, leren ze van elkaar en ondersteunen elkaar waar nodig. De deelnemers betrekken daarnaast ook de stakeholders, zodat er draagvlak gecreëerd wordt voor de plannen.

Tijdens de volgende gezamenlijke bijeenkomst van alle leergroepen op 3 november delen zij de tussentijdse resultaten. Dan zetten ze ook de volgende stappen om toe te werken naar een uitgewerkt plan dat opgeleverd wordt aan het einde van dit jaar.

Tweede ronde leertraject scenariodenken

Medio december 2020 wordt de eerste ronde van het traject afgesloten. Wil je ook nadenken over scenario’s voor de toekomst van jouw SW-bedrijf of sociale onderneming? Met analyses van risico’s en kansen? Neem dan deel aan het leertraject scenariodenken in de tweede ronde die start in februari en duurt tot en met mei 2021. Het leertraject is bedoeld voor directie- en managementleden, en voor beleidsprofessionals van publieke en private sociale bedrijven en sociale ondernemingen die (delen van de) SW en de Participatiewet uitvoeren. De mogelijkheid om je voor de tweede ronde aan te melden, kondigen we medio november aan in de nieuwsbrief en op de website van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid.

Meer informatie

Heb je vragen over het leertraject scenariodenken? Neem dan contact op met:

Susan van Hoegee, projectleider Cedris.
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 132 454 38