Werkbedrijf Lelystad experimenteerde de afgelopen twee jaar samen met partners met de Nieuwe Banenmethodiek. Dit is een nieuwe manier om werkgevers te betrekken bij de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt. Kern van deze vraaggerichte aanpak is dat alle betrokkenen uitgaan van concrete nieuwe banen die ontstaan door de economische groei bij een specifiek bedrijf. Onlangs verscheen de eindrapportage waarin staat wat de aanpak inhoudt en de lessen die het heeft opgeleverd.

Nieuwe banen methodiek Lelystad

De uitgangspunten van de Nieuwe Banenmethodiek zijn:

  1. Niet de werkzoekende, maar de baan staat centraal;
  2. Werkgevers kijken vooruit en brengen in kaart welke nieuwe banen er door groei van hun organisatie ontstaan;
  3. Voor de baan daadwerkelijk ontstaat, leert de werkzoekende de vaardigheden die nodig zijn voor de baan. Inleren kan plaatsvinden bij de werkgever, het werkbedrijf, een andere werkgever of het ROC. Vaak start het werkbedrijf en/of ROC hiermee en neemt de betreffende werkgever dit over gedurende het traject;
  4. Na een bepaalde periode (maximaal twee jaar) ontstaat de nieuwe baan als duurzame baan.

Het project richtte zich op mensen met een situationele afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben geen fysieke of psychische beperking, waardoor zij niet onder het doelgroepenregister of beschut werk vallen. Door hun persoonlijke situatie ondervinden zij wel ernstige belemmeringen om aan het werk te gaan en blijven. Daarbij gaat het om een combinatie van langdurige werkloosheid, geen of een sterk verouderde opleidingskwalificatie, hoge leeftijd, problemen met taal- en digitale vaardigheden, armoede en/of schulden.

Lessons learned

Tijdens het project identificeerden werkgevers en andere betrokkenen vier verschillende routes. Twee daarvan zijn in de praktijk toegepast: klein- en grootschalige groei bij een bedrijf. De andere twee routes (ontwikkel- en stapelbanen) bleken door vooral de huidige krapte op de arbeidsmarkt nu niet realiseerbaar. Met 11 bedrijven zijn tijdens de pilot 37 baan-kandidaat-trajecten uitgevoerd. De inleerperiode duurde 1 tot 12 maanden. De pilot leverde de volgende lessen op:

  • De invulling van de vooraf gedefinieerde stappen in de methodiek moeten in de praktijk worden afgestemd op de behoefte en actuele situatie van de werkgever. Zelfs de volgorde van de stappen moet in overleg met de werkgever veranderd kunnen worden.
  • Succes van het traject is afhankelijk van een goede match. Zet daarbij de vraag van de werkgever centraal en ga uit van de skills van de werkzoekende en niet van opleiding, werkervaring en beroep. Zorg dat de kandidaat goede begeleiding krijgt.
  • Vernieuwend aan de methodiek is dat werkgevers vooruit denken en dat het werkbedrijf over en vanuit dat nabije toekomstperspectief met de werkgever in gesprek gaat. Het initiatief voor deze gesprekken lag bij het werkbedrijf, die dan ook een sleutelrol speelt in de uitvoering van de methodiek.
  • Toepassing van de Nieuwe Banenmethodiek kan met individuele of met meerdere werkgevers.

Social lab

De Nieuwe Banenmethodiek is ontwikkeld en geïmplementeerd in een social lab. Een social lab is een ontmoetingsplaats waar verschillende belanghebbenden samenkomen om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit gebeurt door samen op kleine schaal te experimenteren, te evalueren en bij te sturen. Bij deze activiteiten werkten het Werkbedrijf Lelystad, de gemeente Lelystad, werkgevers, werkzoekenden, maatschappelijke organisaties, het ROC, TNO, Hogeschool Windesheim en andere stakeholders samen.

Onderzoek SBCM

Voor het ontwikkeltraject in Lelystad is gebruikgemaakt van ESF-financiering. SBCM stelde subsidie beschikbaar om aanvullend onderzoek te doen. Onder meer om de kandidaten gedurende langere tijd te kunnen volgen, hun ervaringen in beeld te brengen en op te tekenen welke succesfactoren en lessen van belang zijn voor andere regio’s die met deze aanpak aan de slag willen. Dit onderzoek loopt door tot eind 2020 en resulteert in een (uitgebreide) eindrapportage waarin conclusies komen over de resultaten van de methodiek vanuit het perspectief van het werkbedrijf en van de kandidaten. Ook de handreiking voor het werkbedrijf wordt verder uitgewerkt en onderbouwd met praktische handreikingen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan naar:

Bekijk ook het nieuwsbericht van Omroep Flevoland.

Of neem contact op met Bruno Fermin, projectleider SBCM.

E: b.fermin@caop.nl
T: 06 127 867 01

Bijlagen: