Deze vraag stond centraal op woensdag 16 oktober tijdens de tweede transitiearena arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams. Door middel van de transitiearenamethode wisselden de deelnemers ervaringen uit tussen arbeidsmarktregio’s. Ze formuleerden ook concrete acties voor hun eigen arbeidsmarktregio.

Integrale aanpak sociaal domein en werk en inkomen

De noodzaak voor een integrale aanpak is erg belangrijk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep heeft vaak meerdere problemen, zoals weinig opleiding, schulden en gezondheidsproblematiek. Vaak wordt eerst een Wmo-traject (Wet maatschappelijke ondersteuning) doorlopen om de verschillende leefdomeinen op orde te krijgen en komt iemand daarna bij Werk en Inkomensdienstverlening terecht. In het kader van ‘werk is de beste zorg’ zou dit integraal moeten worden aangepakt. De deelnemers aan de transitiearena geven een aantal adviezen:

  • Het uitgangspunt in een integrale aanpak is: wat is er nodig voor de klant?
  • Ontwikkel integraal beleid voor de Participatiewet en Wmo en vertaal dit vervolgens ook naar integrale uitvoering.
  • Breng het hele re-integratietraject in kaart. Borg daarin elke stap en maak duidelijk wie welke rol in het traject heeft. Blijf het traject volgen van A tot Z.
  • Een integrale aanpak betekent gericht samenwerken, niet om alles met alles te verbinden.

Concrete aanpak

De deelnemers formuleerden vervolgens concrete eerste stappen om samenwerking in hun regio verder vorm te geven. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Het uitnodigen van het (sociale) wijkteam bij werk en inkomen. Door uitwisseling van ervaringen wordt voor beide teams zichtbaar dat het noodzakelijk is om meer samen te werken. Dit proces kan ondersteund worden door een ervaringsdeskundige zijn of haar verhaal te laten vertellen of door gezamenlijk casuïstiek te behandelen.
  • Een klantreis ontwikkelen met WMO en Werk- en Inkomensprofessionals. Daarmee wordt het volledige traject en de rolverdeling inzichtelijk gemaakt.
  • Een afspraak tussen sociaal werkbedrijf en het sociale wijkteam om in kaart te brengen hoe het sociaal werkbedrijf kan bijdragen aan begeleiding naar werk voor cliënten van het sociale wijkteam.

In november koppelen de deelnemers de resultaten van hun acties terug. Op basis daarvan wordt verder gewerkt aan een aanpak om te komen tot meer samenwerking tussen (sociale) wijkteams en werk- en inkomenspartijen.