Het palet van werkgeversinstrumenten kent per 1 juli een nieuwe faciliteit. Het gaat om subsidie waarmee kan worden geëxperimenteerd met de ‘generieke werkgeversvoorziening’. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een investering in een inclusieve werkvloer.

Eerdere pilots

Vanaf het voorjaar van 2020 waren er al pilots rond deze voorziening. Nieuw daarbij was het loskoppelen van de werkaanpassing aan een individuele werknemer. Werkgevers kunnen daardoor al investeren in werkaanpassingen vóórdat werknemers in dienst komen. Zij kunnen dan meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking een passende werkplek bieden. Voorwaarde is wel dat de werkgever duurzame werkgelegenheid aanbiedt voor minimaal drie jaar.

Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen

De pilots geven aanleiding om verder aan de slag te gaan met deze investeringsmogelijkheid. Die wordt uitgebouwd in het Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen. Dit Besluit maakt het mogelijk dat werkgevers subsidie aanvragen voor investeringen in een werkvloer en die in te richten voor een bredere groep mensen met een arbeidsbeperking.

De pilots gingen over voorzieningen voor mensen met een (structureel functionele) arbeidsbeperking die onder UWV-verantwoordelijkheid vallen. Per 1 juli komen ook gemeentelijke doelgroepen in aanmerking: mensen uit de doelgroep banenafspraak en mensen met loonkostensubsidie of beschut werk (samen de doelgroep Participatiewet). Ook zijn per 1 juli investeringen in meeneembare voorzieningen mogelijk. Die worden dan door meerdere werknemers gebruikt.

Nieuwe technologie

De regeling prikkelt werkgevers om te investeren in nieuwe technologie die mensen ondersteunt bij het uitvoeren van taken. Denk aan augmented reality (AR)-ondersteuning, zoals operator support systemen en de inzet van cobots, exo-skeletten en visuele ondersteuning.

Budget

Voor de subsidies is vanaf 1 juli tot 31 december 2021 een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 gaat het om 12 miljoen euro.

De helft van het bedrag is beschikbaar voor niet-overheidswerkgevers, de andere helft staat open voor alle werkgevers. Het maximale subsidiebedrag per toekenning bedraagt 1 miljoen euro. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. UWV voert de voorziening uit en is graag bereid in een vroeg stadium via een adviesgesprek mee te denken over een aanvraag.

Rol sociale werkbedrijven

Het besluit kent bepalingen rond doelgroep, werkplek en dienstverband, en rond de werkgever. Ook een sociaal werkbedrijf, voor zover handelend als reguliere werkgever, kan daarmee subsidie voor een generieke werkplekvoorziening aanvragen.

Let op: dienstbetrekkingen in de zin van artikel 2 Wsw zijn uitgesloten. Evenmin subsidiabel zijn kosten die vergoed kunnen worden op grond van artikel 7 Wsw (begeleid werken). Voor deze werknemers dienen de werkaanpassingen uit het Wsw-budget te worden betaald.

Meer informatie

Op de website van UWV staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.