In februari 2020 stuurde staatssecretaris Van Ark het wetsvoorstel Breed Offensief naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen gericht op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel per 1 januari 2021 te laten ingaan. De komende maanden zullen de Tweede en Eerste kamer het wetsvoorstel bespreken.

Veel van de voorstellen hebben als doel, het voor werkgevers eenvoudiger en eenduidiger te maken als zij mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben. In veel gevallen verandert daarmee ook de uitvoeringspraktijk.

Plannen Breed Offensief

In het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt zijn de volgende voorstellen opgenomen:

 1. Vereenvoudiging aanvraag en gebruik van de loonkostensubsidie (LKS). Het gaat om uniformering van de loonwaardebepaling, inclusief kwaliteitseisen voor wie het onderzoek doet. Voor de administratieve aanvraag en afhandeling is een in pilots getoetst preferent werkproces ontworpen. In het kader van de pilots is de ambitie uitgesproken dat eind 2020 driekwart van de gemeenten volgens het preferente proces werkt. Divosa biedt ondersteuning bij de implementatie. Ook vergt dit ICT-aanpassingen. Voor de loonwaardebepaling zelf: de keuze uit methodieken blijft gehandhaafd maar wel worden per 1 januari 2021 de nadere voorwaarden geregeld in lagere regelgeving. Nieuwe eisen worden ook geborgd in de opleiding van de professionals. Bij de (bij)scholing van loonwaardedeskundigen wordt het Arbeidskundig Kenniscentrum en Blik-op-Werk betrokken.
 2. Aanvraag en toekenning LKS mogelijk, ook als iemand al werkt. Nu geldt dit al voor schoolverlaters vso, pro of mbo-Entree-onderwijs. De wijzigingen maken dit ook mogelijk voor mensen die vanuit de Participatiewet aan de slag gaan, binnen de eerste zes maanden van het dienstverband.
 3. Een aanvraagmogelijkheid voor werkgever en werknemer (inclusief beroep en bezwaar) voor ondersteuning op maat. De gemeenten moeten hun re-integratieverordening hiermee uitbreiden.
 4. Weghalen administratieve knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie. Met ingang van 2022 betalen gemeenten in het geval van ziekte de LKS dóór en UWV berekent de uitkering van de no-riskpolis op basis van de loonwaarde van de betrokken werknemer. De werkgever meldt zijn werknemer alleen bij UWV ziek en beter.
 5. Vrijlating van arbeidsinkomen in de Participatiewet voor mensen die met LKS werken van 15 procent van de arbeidsinkomsten met een maximum van € 136,26 per maand. Dit plan gaat tijdelijk gelden voor mensen zonder medische urenbeperking die zijn aangewezen op LKS, maar nog niet genoeg uren werken om uit de bijstand te komen;
 6. Opheffing van de vier weken zoektermijn jongeren met een medische urenbeperking, jongeren die behoren tot de doelgroep LKS en voor schoolverlaters Vso- of Praktijkonderwijs.

Verdere maatregelen Breed Offensief

Naast bovenstaande wetswijzigingen kondigt het Breed Offensief enkele andere maatregelen aan. Die worden in lagere regelgeving opgenomen of via andere ondersteunende acties uitgewerkt. Concreet gaat het om:

 1. Betere inzet forfaitaire loonkostensubsidie. De Werkkamer adviseerde over knelpunten bij de toepassing ervan. De uitkomst is dat gemeenten de forfaitaire LKS niet langer combineren met een proefplaatsing.
 2. Verbetering van de werkgeversdienstverlening. Er komt een aanpassing van het SUWI-besluit waarmee gemeenten en UWV in elke arbeidsmarktregio vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers bieden.
 3. Perspectief op Werkactieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s gericht op extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden die nu nog aan de kant staan.
 4. Simpel Switchen: Het kabinet wil het voor mensen makkelijker en veiliger maken om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten ook daadwerkelijk te zetten. Het ministerie en Divosa werken Simpel Switchen langs meerdere sporen uit.
 5. De financieringssystematiek van de loonkostensubsidie gaat veranderen, maar dit is nog niet duidelijk. Dit wordt geregeld bij lagere regelgeving.

Voor een handig overzicht van het hoe en waarom van deze maatregelen: zie de brochure ‘Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk’.

Toolkit instrumenten

Breed Offensief brengt de komende jaren wijzigingen aan in de toepassing van allerlei instrumenten. Wil je een overzicht van de instrumenten en (wettelijke) regelingen die je als professional voor werkgevers en werkzoekenden kunt inzetten om de doelen van de Participatiewet en de banenafspraak te realiseren? Raadpleeg dan de Toolkit van de Programmaraad. Daarin vind je ook handvatten, methodieken en interventies met – waar beschikbaar – links naar praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op de website ven de Rijksoverheid en de kamerbrief van 13 februari 2020 over de voortgang van het Breed Offensief.